Många undersökningar visar att övervikt ökar risken för förmaksflimmer. Sambandet mellan övervikt och förmaksflimmer ser ut att även gälla om man bortser från de övriga riskfaktorerna för förmaksflimmer, som har samband med övervikt – t.ex. högt blodtryck och diabetes.

Beräkning av body mass index (BMI)

 

De flesta undersökningar har sett på sambandet mellan det så kallade body mass index (BMI) och förmaksflimmer. BMI räknas ut genom att dividera din vikt (i kg) två gånger med din längd (i meter). Om du väger 80 kg och är 175 cm lång blir ditt BMI 80 dividerat med 1,75 och resultatet av denna beräkning divideras en gång till med 1,75. Matematiskt är alltså vikten (V) dividerat med längden (L) i andra potens: BMI = V/H2.

 

Övervikt ger mer förmaksflimmer

 

BMI större än 35 – det vill säga kraftig övervikt – medför att risken för att utveckla förmaksflimmer ökar med en faktor 3 – 4. Att det alltså är upp till 4 gånger större risk för att få förmaksflimmer än om du har normal vikt. Mindre uttalad övervikt ökar inte risken för förmaksflimmer lika mycket.

Även risken för att få en ny episod med förmaksflimmer, om du redan har haft en tidigare, ökar om du är överviktig.

Om du har förhöjt BMI har du oftast även förstorat vänster förmak (vänster atrium). Dessutom finns det mer fett runt hjärtat och du har en sorts kroniskt långsamt sterilt inflammationstillstånd i kroppen. Alla dessa tre faktorer medför ökad risk för förmaksflimmer.

Betydelsen av viktminskning

Viktminskning med en minskning av BMI i storleksordningen 5 kg/m2 (det motsvarar en viktminskning på cirka 10 kg, om du är 180 cm lång) minskar antalet episoder med förmaksflimmer, längden av episoderna och graden av symtom under episoderna. I en annan studie som var lite längre (5 års uppföljning) kunde man påvisa att en viktminskning på mer än 10 % av utgångsvikten (t.ex. mer än 10 kg viktminskning om du från början väger 100 kg) medförde en 6-dubbling av den tid man hade normal hjärtrytm.

Även efter värmebehandling (ablation) för förmaksflimmer har man sett att sannolikheten för att lyckas med att hålla en normal hjärtrytm efter ablation är högre om man – som överviktig – lyckas gå ner i vikt.

 

Sammanfattning:

  • Övervikt ökar risken för att utveckla förmaksflimmer.
  • Övervikt ökar risken för nya episoder av förmaksflimmer
  • Viktminskning minskar förmaksflimmer – och symtomen vid förmaksflimmer.
  • Viktminskning ökar sannolikheten för normal hjärtrytm efter ablation

Det finns alltså verkligt goda anledningar att gå ner i vikt om du vill undvika förmaksflimmer – och om du vill begränsa ditt obehag vid förmaksflimmer.